Farnosť je najmenšia cirkevná správna jednotka Katolíckej cirkvi. Tento pojem môžeme chápať personálne (spoločenstvo ľudí, ktorí farnosť tvoria) a teritoriálne (vymedzený priestor – obec, väčší počet obcí, mesto, časť mesta, …).

Najbližší vyšší územný celok je potom dekanát (u nás Dekanát Senec).

Farnosť je samostatnou cirkevnou právnickou osobou neziskového charakteru.

Farnosť má vždy svoj hlavný – farský kostol, ale vo farnosti môžu byť aj ďalšie (tzv. Filiálne) kostoly a kaplnky. Farský kostol je zasvätený svätému Štefanovi, uhorskému kráľovi. Podľa zvyku hodová slávnosť býva v Bernolákove na svätú Annu /resp. najbližšiu nedeľu/, ktorej je zasvätená kaplnka v areáli kaštieľa.

Sídlom farnosti býva fara, v ktorej zvyčajne farár býva a v ktorej sa obvykle uskutočňujú aj niektoré administratívne, náboženské, spoločenské alebo ďalšie aktivity farnosti.

Zriaďovateľom farnosti je biskupský úrad. Štatutárnym orgánom farnosti je farár, popr. administrátor.

 

SPOLOČENSTVÁ VO FARNOSTI:

ASC

Bratstvo BSJ

Rodina Nepoškvrnenej

Rodinné spoločenstvá

Ružencové bratstvo

Modlitby matiek

Modlitby otcov

Mamičky s deťmi

Stretnutia dievčat

Stretnutia chlapcov

Stretnutia detí

OFS – Terciári kapucíni

 

ZBOR:

Fire Fly

 

Aktuálnejšie informácie o aktivitách vo farnosti nájdete tiež na našej FB stránke.