FARSKÁ  CHARITA  

Charita (z latinského výrazu caritas = zľutovanie, zmilovanie) zvyčajne označuje dobrovoľné dobročinné akcie na pomoc trpiacim ľuďom, deťom starým ľuďom, sociálne slabým, chorým a podobne. V praxi môže mať rôzne formy, počínajúc  peňažitými aj vecnými darmi až po prácu vykonávanú zadarmo pre nejakú dobročinnú, humanitárnu či charitatívnu  organizáciu.

Našim cieľom je poskytovať pomoc obyvateľom  našej farnosti,  ktorí sa ocitli v  nepriaznivej  životnej situácii : 

  • z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb          
  • z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku

Chceme sa zamerať  hlavne na rodiny s malými a viacerými deťmi, ktorých rodičia stratili zamestnanie a  ich sociálna situácia je veľmi  ťažká.

Podobne naša pomoc smeruje aj k starým a osamoteným  ľuďom.

Doteraz sme pomohli 12  rodinám  a osamelým matkám s malými deťmi. Bola  to pomoc s potravinami  ako cukor, múka, cestoviny, ryža,  ďalej  hygienické  potreby  a  ošatenie, či obuv pre deti aj matky. Všetko pochádzalo z darov členov našej farnosti. Pomoc organizujeme v spolupráci s referátom sociálnych vecí a zdravotníctva v našej obci a Bratislavskou arcidiecéznou charitou.

 

Poznáte niekoho vo svojom okolí, kto sa ocitol v ťažkej životnej   situácii a  chcete mu pomôcť  nielen  na  vianoce ?

 

  1. krok –  Hľadáme ľudí ochotných zapojiť  sa  a pomôcť
  2. krok – Už aj tým,  že nám pomôžete vyhľadať osoby, ktoré túto pomoc potrebujú

 

 

   Kontakt :  Mária Hudáková                                                    mobil : 0904 683 480

 

                                                                Delíme sa o radosť ….