PÔVOD ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU (BSJ)

Ako z malého zrnka vyrastie mohutný strom, tak zo vzdychov úcty a lásky jednotlivcov, rozvinul sa prúd pobožnosti k úcte Božskému Srdcu Ježišovmu. Je to typický prejav katolíckej nábožnosti. Niet farnosti na svete, kde by tejto úcty nebolo. Počiatok tejto pobožnosti siaha až na Kalváriu, kde vojak Longinus otvoril kopijou bok Ukrižovaného, z ktorého vytiekla krv a voda. Spasiteľ otvoril prameň svojej lásky, aby sme sa v ňom mohli bezpečne skryť. Sv. Augustín doznáva: “ Longinus otvoril kopijou Kristov bok, i vošiel som a odpočívam tam bezpečne. Srdce Ježišovo, ty zdroj živej vody, daj sa mi napiť z uzdravujúceho nápoja, ktorý z teba pramení.“

Celé Božie zjavenie nám dokazuje pravdu, že Boh miluje človeka a túži po jeho časnom dobre i večnej spáse. Či nie je vtelenie Božieho Syna a jeho smrť na kríži najpresvedčivejšou rečou tejto lásky? Uctievať si Ježišovo Srdce znamená veriť tejto láske. A veriť tejto láske znamená nájsť bezpečnú cestu k odpusteniu, k zmiereniu s Bohom i ľuďmi. V Ježišovom Srdci sa uskutočňuje zmierenie svätého Boha s hriešnym človekom.

ÚCTA  SVÄTÝCH

Osobitné miesto medzi apoštolmi pobožnosti k Ježišovmu Srdcu patrí misionárovi Jánovi Eudesovi. V bule kanonizačného procesu je právom nazývaný „otcom, učiteľom a apoštolom liturgického uctievania“ Najsvätejších sŕdc Ježiša a Márie. Po sv. Margite Alacoque prichádzajú mystičky ako sv. Gemma Galgani, Jozefa Menendezová, Lujza – Margita Claret, sv. Ján Mária Grignon de Montfort a sv. Alfonz Liguori. Brat Foucauld v úsilí ukázať sa ako „brat všetkých ľudí“ nosil na svojom habite znak vtelenej Božej lásky – Ježišovo Srdce, z ktorého sa dvíha kríž.

Sv. Margita Mária Alacoque

(1648 – 1690)

Sv. Margita Mária Alacoque sa narodila 22. júla 1647 v dedinke Lauthecour vo východnom Francúzsku. Mala piatich súrodencov. Ako 24 – ročná vstúpila do rádu Navštívenia Panny Márie, ktorý založil sv. František Salezský so sv. Janou Františkou de Chantal, v Paray-le-Monial. Vyznačovala sa veľkou trpezlivosťou, poníženosťou, pokojom a milotou. Pán Ježiš si ju vyvolil za dôverníčku svojho Srdca. Svätej Margite Márii Alacoque sa Najsvätejšie Srdce Ježišovo zjavilo prvýkrát roku 1673 ako živé Srdce v Ježišovom tele a symbolizovalo Ježišovu lásku k ľuďom. Dňa 16. júna 1675 sa jej zjavilo Srdce Ježišovo horiace láskou, Ježiš jej hovoril o láske odmietanej, ktorá žiada opätovanie. Posledné veľké zjavenie prebehlo 2. júla 1688. Zjavenia v Paray-le-Monial vtlačili pobožnosti k Božskému Srdcu špecifický ráz zmierneho uctievania, zvlášť v piatok na konci oktávy po slávnosti Tela a krvi Pána. Táto úcta sa spočiatku šírila prostredníctvom rozličných bratstiev a ľudových pobožností. Svätá Margita sa s pomocou svojho duchovného vodcu jezuitu Claudia de la Colombiéra venovala šíreniu úcty k Božskému Srdcu. Ich snahu podporovalo mnoho významných osobností, napr. roku 1697 sa na pápeža Inocenta XIII. obrátila anglická kráľovná s prosbou, aby schválil sviatok k úcte Božského Srdca pre celú cirkev, avšak pre odpor Kongregácie pre rítus k tomu vtedy nedošlo. Sv. Margita zomrela 17. októbra 1690, mala 43 rokov. 18. septembra 1862 ju pápež Pius IX. vyhlásil za blahoslavenú a 13. mája 1920 pápež Benedikt XV. za svätú.

FORMY ÚCTY

Cirkev trvalo uznáva a odporúča tie formy úcty k Ježišovmu Srdcu, ktoré si konala a odporúčala sv. Margita Mária Alacoque. Predovšetkým dve formy: zasvätenie a vynáhradu. Podľa sv. Margity základným úkonom úcty k Ježišovmu Srdcu je láska, ktorá v zasvätení nachádza svoj najvhodnejší výraz. S láskou je však spojená vynáhrada, pretože sme hriešnici, ktorí majú prosiť o odpustenie za seba i za iných a rovnako podávať vynáhradu za svoje hriechy i hriechy druhých ľudí. Pri jednom zo zjavení sv. Margite pripomína Ježiš svoju úzkosť v Getsemanskej záhrade. Hriech a nenávisť mu chystajú smrť. Nepriatelia ho čoskoro obkľúčia, aby ho viedli krížovou cestou. Ľudsky sa pred týmto utrpením chvel, pretože vedel, že pre mnohých trpí márne. Prial si, aby učeníci zostali s ním, nechcel zostať sám. „Smutná je moja duša až na smrť. (…) To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?“ (porov. Mt 26, 38-40) Výrazom pozornosti, hlbokého priateľského spolucítenia s Ježišom je pobožnosť prvých piatkov v mesiaci, zmierne sväté prijímanie a ďalej svätá hodina v noci zo štvrtku na piatok, kde veriaci odpovedajú na jeho výzvu, aby bdeli. V ďalšom zo svojich zjavení Ježiš žiadal, aby bol ustanovený zvláštny sviatok ku cti jeho Srdca. (porov. J. Ladame Srdce Ježišovo v súčasnom svete)

PRISĽÚBENIA

Ctitelia Božského Srdca dosiahnu:

 1. všetky milosti potrebné ich stavu
 2. pokoj v rodinách
 3. potechu vo všetkých protivenstvách
 4. ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti
 5. požehnanie na všetky podujatia
 6. žiedlo a nekonečné more milosrdenstva v Božskom Srdci pre hrešnikov
 7. horlivosť vlažným dušiam
 8. horlivým dušiam pokrok v dokonalosti
 9. požehnanie domov, v ktorých uctievajú obraz Božského Srdca
 10. kňazom milosť pri práci na spáse duší
 11. tým, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca, istotu, že budú zapísaní v samotnom Srdci Ježišovom
 12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti ani bez prijatia sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočiskom v hodine smrti.

Zdroj: Nábožné výlevy SSV Trnava 2010

BRATSTVO BSJ V BERNOLÁKOVE

Stanovy Bratstva Božského Srdca Ježišovho:
1. Členovia Bratstva sa usilujú sláviť sviatok BSJ zvláštnou pobožnosťou a prijímaním sviatostí.
2. Zúčastňujú sa každý prvý piatok v mesiaci na sv. omši a každú prvú nedeľu na pobožnosti verejného odprosenia.
3. Denne sa každý člen pomodlí Otče náš, Zdravas a Verím s modlitbou: Božské Srdce Ježišovo daj, aby som ťa vždy viac a viac miloval.
4. Členovia Bratstva sa usilujú uskutočňovať cieľ Bratstva, aby vzorom ich čnostného života bolo Božské Srdce Ježišovo.
5. Členovia sa často modlievajú jeden za druhého a to aj za zomrelých, nasledujúc tak príklad arcibratstva v Ríme, kde sa každý mesiac slúžia tri sv. omše za zomrelých členov.
6. Tieto stanovy nezaväzujú pod hriechom. Kto však chce získať odpustky, musí dodržiavať aspoň tretí bod.

Tí, ktorí sa prihlásia, pripájajú k tomu spoločenstvu nie dokonalých ľudí, ale takých, ktorí chcú vždy viac a viac napodobňovať Ježišovo Srdce. Prehlbujú úctu a lásku k Pánu Ježišovi a jeho Najsvätejšiemu Srdcu a vyprosujú si milosti pre seba i svojich blížnych. Chcú ho odprosovať, uzmierovať, prosiť ho i ďakovať mu. V Bernolákove je registrovaných 41 členov Bratstva, ktorý sa postupne modlia deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu. S radosťou uvítame aj ďalších členov.

Kontaktná osoba: p. Gabriela Rucelová, tel: 02/45993182, mob: 0904 589 250

Ježišu, tichý a pokorný srdcom, sprav srdcia naše podľa srdca svojho.