Sviatosti sú viditeľné (zmyslami vnímateľné) znaky, neviditeľnej Božej milosti a ich základom je sám Ježiš Kristus. Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Týkajú sa všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. V tomto je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života.

Sviatosti Cirkvi sú rozdelené na sviatosti uvádzania do kresťanského života (krst, birmovanie, Eucharistia), potom sviatosti uzdravenia (pokánie, pomazanie chorých) a nakoniec sviatosti služby spoločenstvu a poslaniu veriacich (posvätný stav a manželstvo). Toto poradie umožňuje vidieť, že sviatosti tvoria určitý organizmus, v ktorom má každá sviatosť svoje životne dôležité miesto. V tomto organizme má Eucharistia ako „sviatosť sviatostí“ jedinečné miesto: „Všetky ostatné sviatosti sú zamerané na ňu ako na svoj cieľ.“

POČET SVIATOSTÍ

Počet sviatostí bol ustálený na sedem:
1- Krst
2- Birmovanie
3- Eucharistia
4- Pokánie
5- Pomazanie chorých
6- Sviatosť posvätného stavu (kňazstva)
7- Manželstvo