Pri sviatosti birmovania dostávame pečať Ducha, dokonalejšie sa pripodobňujeme Pánovi, aby sme mu vydávali svedectvo pred svetom a privádzali Kristovo telo k plnosti, dokonalejšie sa spájame s Cirkvou. Birmovanie je doplnením, zavŕšením milosti sviatosti krstu. Birmovanec je posilnený, upevnený v Kristovom živote, má rásť, dozrievať a prinášať ovocie, ako pravý Kristov svedok je povinný a posilnený šíriť a obhajovať vieru slovom i skutkom, čo naznačuje názov: confirmatio, posilnenie. Na Východe sa sviatosť volá krizmácia (po grécky) myron, čo značí „krizma“. Kresťan je odvodené od Kristus, znamená Boží pomazaný, Mesiáš.

 

OTÁZKY NA ZÁVEREČNÉ PRESKÚŠANIE nájdete TU.

 

PRIHLÁŠKA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA 2019 – prihlasovanie je už uzavreté!

Spoločne sa chceme pripravovať na prijatie sviatosti birmovania od októbra v roku 2018. Záujemci o prípravu v našej farnosti (v šk. roku 2018/2019 žiaci 7. triedy ZŠ a vyššie) si  môžu stiahnuť prihlášku: PRIHLÁŠKA,  a po vyplnení ju odovzdať do 30.9. 2018 na farskom úrade v prítomnosti rodiča (nedospelí). Neodovzdávajte, prosím, len čiastočne vyplnenú prihlášku.

Podmienkou prijatia prihlášky je ústne preskúšanie primeraných náboženských vedomostí, ktorých zoznam si môžete stiahnuť tu: VSTUPNÉ PRESKÚŠANIE. Tento vstupný pohovor je možné absolvovať v Pastoračnom centre (Bernolákova 26) v utorky alebo štvrtky o 19:00 hodpríp. v inom čase na základe osobného dohovoru. Pre žiakov a študentov je podmienkou účasť na hodinách náboženskej výchovy. 

 

KONTAKT PRE STRETNUTIA

Kontakt pre naše stretnutie: tel. 02/45 993 101,        e-mail: bernolakovo@fara.sk

 

BIRMOVNÉ MENO

Birmovné meno si môžete vybrať na stránke o svätých: http://www.zivotopisysvatych.sk/

Na Slovensku je všeobecný zvyk, že si chlapci dávajú mužské meno (patróna) a dievčatá ženské meno (patrónku), hoci v niektorých iných národoch je zvykom dávať si meno i mužské i ženské (napríklad Ján-Mária, alebo Jozef-Mária a podobne). Niekedy si dievčatá zvolia mužského patróna, pričom prijímajú jeho meno v ženskom tvare (napríklad Michaela – patrónom je sv. Michal – archanjel a podobne) (u chlapcov podobne).

BIRMOVNÝ RODIČ

Má ním byť dospelý kresťan, muž alebo žena, ktorý mi je vzorom kresťanského života. Môže to byť niekto z mojich príbuzných alebo priateľov – kresťanov. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča. Bolo by absurdné, keby mojim birmovným rodičom mal byť človek, ktorý nie je veriaci a ktorý by s Bohom nemá žiadny vzťah a neprijíma sviatosti.  Úlohou birmovného rodiča je totiž to starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a plnil úlohy viery, ktoré súvisia s touto sviatosťou.  Je ochotný sa za mňa modliť a pomáhať mi v kresťanskom živote.

Birmovný rodič musí spĺňať tieto podmienky:

  • zavŕšil šestnásty rok života;
  • určil ho sám birmovanec, rodičia, je schopný a má úmysel plniť túto úlohu;
  • katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedie život primeraný viere;
  • nie je postihnutý nijakým cirkevným trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  • nie je otec alebo matka birmovanca;
  • žije v platnom cirkevnom manželstve / slobodný-á (bez voľného zväzku)

PRÍPRAVA (od 5. októbra 2018)

Príprava bude prebiehať počas roka cez pravidelné aktivity, ako stretnutia pre birmovancov v piatky od 19:00-20:00 (začíname 5. októbra 2018), slávenie spoločnej liturgie, duchovné obnovy (počas niekoľkých víkendov) a cez praktické skutky viery zamerané na duchovné dobro birmovanca a farského spoločenstva. Počas prípravy nás budú sprevádzať animátori, ktorí nás ochotne usmernia pri plnení zadaných úloh. 

Počas prípravy je potrebné získať každé 3 mesiace prípravy 100 bodov v okruhu spoločenstva  a 25 bodov v okruhu služby (celkovo 400 bodov v okruhu spoločenstva a 100 bodov v okruhu služby). Tento počet bodov zahŕňa minimum prípravy: nedeľné sväté omše, mesačné sv. spovede, stretnutia pre birmovancov a vedomosti. Ostatné aktivity sú dobrovoľné, no birmovanec môže svojou aktivitou nahradiť body z iných oblastí.

     ZOZNAM AKTIVÍT A BODOVÉ OHODNOTENIE – TU

O bodové hodnotenie je potrebné žiadať u jedného z animátorov. V prípade, ak niekto nezíska dostatočný počet bodov do termínu spoločného prijatia sviatosti birmovania, bude jeho príprava predĺžená do času splnenia podmienok. Pre jednoduchšiu evidenciu akceptujeme len aktivity uskutočnené v našej farnosti.