Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

  1. apríl 2021

          LITURGICKÝ KALENDÁR:

ST 21.4.: sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ spom.

PI 23.4.: sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spom.

SO 24.4.: sv. Juraja, mučeníka, ľ. spom.; sv. Fidéla zo Sigmaringenu     

          OMŠOVÉ ÚMYSLY :

  NE 18.4.: – os. úmysel kňaza

– + Alžbeta Támová, manžel Jozef a rodičia z.o.

          –/cez internet o 10.30/: za farníkov a dobrodincov

PO 19.4.: 18.00 – za mamu Máriu

UT 20.4.: 18.00 –  + rodičia z o.s.

ST 21.4.: 18.00 –  prosba o zdravie a Božiu pomoc pre manžela, vnuka a ost. rodinu

ŠT 22.4.:  18.00 – poďak. P.Márii Medžug. od sestry Marianny za uzdrav. duše a tela                  

PI 23.4.: 18.00 – + mamička Mária Viktorínová (10.výr. úmrtia) a jej rodičia Jozef a Jozefína Detárioví         

SO 24.4.: 8.00   za Božie požehnanie pre brata Juraja

NE 25.4.: 7.30 – na poďak. P. Bohu za 40 r. sviatostného maželstva a prosba o B. pomoc do ďalších rokov spol. života

9.00 – + Teodor Múčka, syn Milan, st. a prastarí rodičia Támoví

10.30 (areál kaplnky sv. Anny): za farníkov a dobrodincov

OZNAMY:

  • Sv. prijímanie/sv.spoveď a adorácia dnešnú nedeľu: od 16.00 do 18.00.
  • Bohoslužby v období postupného uvoľňovania reštrikcií náboženského života na Slovensku: od pondelka 19.apríla sv. omše zatiaľ pri dodržaní pravidla 1 osoba / m² – v našom kostole môže byť 25 ľudí (vstup s respirátorom, testy nie sú vyžadované). Vždy dajme prednosť tým, ktorí majú mať odslúžený omšový úmysel. Sv. omše vo všedné dni budú v obvyklom  čase  (pondelok  – piatok  o 18.00, sobota o 8.00), v nedeľu budú prvé dve sv. omše o 7.30 a 9.00 v kostole (najmä pre seniorov) a sv. omša o 10.30 v areáli kaplnky sv. Anny (v prípade nepriaznivého počasia v kostole). Tým, ktorí by sa nedostali do kostola, dostanú aspoň sv. prijímanie pred začiatkom bohoslužby. Za tejto situácie ešte stále platí dišpenz od povinnej osobnej účasti. Sv. spoveď od 19.4.: pondelok  – piatok: 30 minút pred večernou sv. omšou, v sobotu: 15 minút pred rannou sv. omšou.
  • Týždeň modlitieb za duchovné povolania: príprava na budúcu Nedeľu Dobrého pastiera. V modlitbách zvlášť pamätajme  na nášho ordinanda, dp. diakona Mareka Vranku.
  • Príprava – prvoprijímajúce deti: skupina v stredu 21.4. a druhá skupina v stredu 28.4 – stretko o 16.45 v PC, sv. omša o 18.00. Oznam s touto pozvánkou bude doručený aj na mailové adresy rodičov prihlásených detí. Prosíme čím skôr priniesť aj krstné listy detí, ak boli pokrstené mimo Bernolákova.
  • Termín 1. sv. prijímania: pokiaľ to karanténne opatrenia dovolia, slávnosť 1. sv. prijímania bude poslednú júnovú nedeľu 27.6.2021 o 10.30.
  • Úprimné Pán Boh odmeň!: za individuálne milodary ( v hotovosti / prevodom na účet farnosti)) v tomto týždni pre potreby kostola a farnosti v sume 100, 3 x 50, 25 a 20 €.  Kto chce pomôcť pokryť náklady na chod farnosti a kostola, môže tak urobiť osobne alebo prevodom na náš bežný účet: RKC Farnosť Bernolákovo  – SK79 0200 0000 0031 1116 9056. Vážime si každý váš prejav podpory duchovnej i materiálnej.