Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa ním začlení do spoločenstva cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom.

U dospievajúcich (od 7. roku)  a dospelých si prijatie tejto sviatosti vyžaduje katechumenát, teda prípravu na krst. Krst sa udeľuje raz a navždy, a preto sa nemôže opakovať. Je nevyhnutný ku spáse.

 ŽIADOSŤ O KRST

Žiadať o krst dieťaťa sú oprávnení jeho rodičia (právny zástupca) v mieste svojho aktuálneho bydliska. Ak si prajete krst v našej farnosti, ale v nej nebývate, je potrebný súhlas (licencia) vášho miestneho pána farára. Ak si prajete krst v inej farnosti je tiež potrebné požiadať o licenciu. Pre dieťa je potrebné zabezpečiť bielu košieľku ( možnosť vyšiť meno, dátum krstu… ) a krstnú sviecu. V našej farnosti sa prevažne krstí jednu nedeľu v mesiaci po sv. omši začínajúcej o 10:00.

Podmienky na prijatie krstu:

 • Prijať krst môže každý človek a jedine človek, ktorý ešte nie je pokrstený
 • On sám alebo aspoň jeden z rodičov musí s krstom súhlasiť
 • Musí byť opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov cirkevného práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod
 • Mať aspoň jedného krstného rodiča
 • Absolvovať krstnú náuku po dohode s kňazom

DOKLADY

Rodný list dieťaťa. (k nahliadnutiu)

Krstný list rodičov a krstných rodičov. 

Ak žiadajú o krst dieťaťa rodičia, ktorí nie sú cirkevne sobášení, je to pre nich príležitosť hľadať spôsob, ako sa môžu otvoriť pre sviatostný život. Ak sa nemôžu cirkevne sobášiť, (pretože napr. po rozvode žijú v druhom manželstve), treba zistiť, ako vytvoria prostredie rastu vo viere pre svoje dieťa. Kódex kanonického práva hovorí, že krst možno udeliť dieťaťu vtedy, ak je zaručený rast dieťaťa v krstnej viere. Ak tento rast nie je zaručený, treba krst oddialiť na neskorší čas. A je možné, že napr. po polroku od chvíle odloženia krstu sa rodičom podarí dozrieť k takým praktikám viery, ktoré sú im prístupné: modlitba v rodine, účasť na sv. omšiach a pod. Rodičov k cirkevnému sobášu nenútime, ani ho nekladieme ako podmienku pre krst dieťaťa. Rodičia k tomuto rozhodnutiu majú dozrieť sami.

KRSTNÍ RODIČIA

Krstní rodičia, preberajú povinnosť starať sa spolu s rodičmi o kresťanskú výchovu dieťaťa. V jeho mene vyslovia spolu s rodičmi Vyznanie viery ako ručitelia za jeho vieru, ale aj ako zástupcovia spoločenstva Cirkvi. Stanú sa teda viac ako len svedkovia krstného aktu. Krstný rodič má byť len jeden, môžu byť aj dvaja rozličného pohlavia (kán. 873, CIC), nie však traja alebo viac. Zrieknutie sa krstného rodičovstva či zámena nie sú možné.

Aké kritéria má spĺňať krstný rodič?

 • Má najmenej 16 rokov
 • katolík, ktorý prijal všetky iniciačné sviatosti, t.j. krst, sv. prijímanie, sviatosť birmovania.
 • žije v platnom cirkevnom manželstve / slobodný-á – ( nie voľný zväzok )
 • Nie je rozvedený
 • Vedie riadny náboženský život, aby bol vzorom pre svoje krstné dieťa
 • nie je rodič dieťaťa
 • bez cirkevného trestu

Úloha krstného rodiča má predovšetkým duchovný charakter. Deti iste poteší aj darček, no ešte väčší význam má pre ne to, že krstní rodičia na nich myslia a modlievajú sa za ne. Stáva sa, že rodičia vidia úlohu krstného rodiča iba v spoločenskej rovine, ako priateľov, prípadne „sponzorov“ či tých, ktorí by sa o dieťa mali postarať, keby to pre rodičov z rozličných príčin nebolo možné. (Táto úloha napĺňala  predovšetkým v prvotnom období cirkvi, keď sa stávalo, že v dôsledku prenasledovania kresťanov prišli o život a úlohu starostlivosti o dieťa prevzali krstní rodičia.) Neraz si rodičia vyberajú za krstných rodičov pre svoje dieťa ľudí, ktorí sa cirkvi odcudzili, ba dokonca takých, ktorí o sebe tvrdia, že sú ľuďmi bez vyznania – bez viery v Pána Ježiša Krista. Pri krste však krstní rodičia s rodičmi vyznávajú vieru za nemluvniatko, modlia sa za neho a sľubujú, že budú vychovávať dieťa v kresťanskej viere (to v praxi znamená to, že sa zaväzujú učiť svoje dieťa modlitbe, budú ho privádzať do spoločenstva cirkvi, vyučovanie náboženstva, birmovnú prípravu a pod. a budú učiť dieťa úcte k Pánu Bohu i láske k ľuďom.) Ako by bez formalizmu mohli sľúbiť a praxi uskutočňovať ľudia, ktorí sú bez vyznania, ktorí nie sú zakorenení vo viere, ktorým je cirkev cudzia? Za krstný sľub sa budú krstní rodičia pred Bohom zodpovedať.

MENO PRE DIEŤA 

Katolícki rodičia dávajú svojmu dieťaťu meno niektorého svätého, aby mohlo nasledovať jeho príklad a aby malo v nebi orodovníka u Boha.

(Odporúčame pozrieť aj stránku http://www.zivotopisysvatych.sk/)

 KRST  TÚŽBY

Krst túžby je túžba po krste, má účinky krstu, hoci nie je krstom v právnom zmysle a nie je sviatosťou. Pri pohrebe dieťaťa, ktoré rodičia chceli dať pokrstiť, no zomrelo bez krstu, čítame: „U malého dieťaťa platí vôľa rodičov. V Cirkvi jestvuje aj krst túžby, keď je nemožný krst vodou.“ (Pohrebné obrady) Deti, ktoré zomreli bez krstu, Cirkev s nádejou zveruje Božiemu milosrdenstvu, ktorý chce spásu všetkých.