Biblia začína opisom stvorenia muža a ženy na Boží obraz a podobu a končí opisom Baránkovej svadby. Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Manželstvo je Božia ustanovizeň. Manželskou zmluvou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné láskyplné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí. Boh je láska a stvoril človeka na svoj obraz, z lásky a pre lásku. „Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju.“ (Gn 1,28) „Nie je dobre byť človekovi samému… Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a priľne k svojej manželke a budú jedným telom.“ (Gn 2,18.24) Prvý hriech má následky aj na spoločenstve muža a ženy, ich vzťahy sa narušili. Aby sa rany po hriechu vyliečili, muž a žena potrebujú pomoc milosti. Bolesti pôrodu a práca v pote tváre sú aj prostriedkami, ktoré obmedzujú zhubné následky hriechu. Manželstvo pomáha prekonávať uzatváranie sa do seba, otvárať sa druhému, vzájomne si pomáhať a darovať sa. Láska manželov aj dobro detí svojou povahou vyžaduje jednotu a nerozlučiteľnosť. Plodnosť manželskej lásky sa rozširuje aj na ovocie mravného, duchovného a nadprirodzeného života skrze rodičovskú výchovu; oni sú prvými a hlavnými vychovávateľmi svojich detí a svedkami viery.

TERMÍN SOBÁŠA 

Predložiť žiadosť o termín, čas a miesto (kostol, kaplnka) uskutočnenia sobáša je potrebné niekoľko mesiacov vopred (najneskôr však 3 mesiace vopred) na farskom úrade. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť rôzne povolenia, čo si môže vyžadovať dlhší čas. V prípade, že neskôr zmeníte termín, miesto, alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, neodkladne oznámte túto zmenu na farskom úrade.

Pri výbere termínu dbajte na to, že každý piatok a v období pôstu, najmä cez Veľký týždeň, ako prejav kajúcnosti sa odporúča nekonať svadobné veselia a tanečné zábavy. Dni pokánia slúžia na duchovnú obnovu a na získanie slobody srdca a sebaovládania.

PRÍPRAVA

Pred uzavretím manželstva je potrebná náležitá príprava. Pozostáva z predmanželských stretnutí, ktoré je možné absolvovať aj mimo našej farnosti. Spoločná príprava v našej farnosti sa koná väčšinou mesiacoch február až marec. Prípravu ponúka skoro každá farnosť.

Do pozornosti dávame prípravy v UPeCe: Predmanželská príprava

DOKLADY  

K vyplnenenej sobášnej zápisnici je potrebné doložiť nasledujúcu doklady:

 • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako 1/2 roka staré.
 • V prípade, ak máte obaja bydlisko v inej farnosti ako našej, doniesť licenciu k sobášu, ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka). Nepokrstená stránka doloží svoj rodný list.
 • Občianske preukazy
 • Doklad o absolvovanej Predmanželskej príprave
 • Údaje o vašich svedkoch (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, povolanie).
 • Žiadosť o uzavretie manželstva potvrdenú matrikou.
 • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
 • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
 • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
 • Ak máte deti, doložiť „Rodný list dieťaťa“
 • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.

Formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“ získate na matrike OcÚ Bernolákovo a po kontrole údajov žiadosť spoločne podpíšete pred zamestnancom povereným vedením matriky (Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list). K žiadosti potrebujete doložiť občianske preukazy a rodné listy.  Ak máte spoločné dieťa je potrebné doložiť rodný list dieťaťa.

V prípade, že pri uzatváraní sviatosti manželstva vám bude asistovať iný ako miestny kňaz, nahláste jeho meno na farskom úrade pri spísaní cirkevnej zápisnice.

PO UZAVRETÍ MANŽELSTVA

Po uzavretí manželstva vás čaká okrem svadobnej aj cesta na niektoré štátne a súkromné inštitúcie.Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť o 4 dni po uzavretí manželstva (1 z manželov s OP) na matrike OcÚ Bernolákovo v úradných hodinách.

Ponúkame ako pomôcku zoznam ďalších potrebných zmien dokladov: zmena dokladov.