Slávenie verejných bohoslužieb s uvoľnenými reštrikciami: Od stredy 6. mája sa opäť slávia verejné bohoslužby pri splnení týchto podmienok: počas omše mať rúškom prekryté ústa a nos, každá druhá rada lavíc musí zostať voľná, v laviciach aj pri sv. prijímaní dodržiavať rozostupy aspoň 2 m (netýka sa to tých, ktorí zdieľajú spoločnú domácnosť), pred vstupom do kostola mať rukavice alebo použiť dezinfekčný gél). Vzhľadom na priestorové usporiadanie máme v kostole vyhradené miesta iba na sedenie, v kaplnke aj na státie. Sedieť alebo stáť možno len na miestach jasne vyznačených nálepkou. Kým platia akékoľvek karanténne obmedzenia, otcovia biskupi nechávajú v platnosti dišpenz od fyzickej prítomnosti na sv. omši, zvlášť pre seniorov a osoby so zhoršenou zdravotnou kondíciou.
Zmena v nedeľnom bohoslužobnom poriadku:
v snahe využiť čo najlepšie obmedzenú kapacitu našich sakrálnych objektov v období uvoľnených karanténnych opatrení od dnešnej nedele bude nedeľná ranná sv. omša o 9.00 v kostole prednostne určená pre seniorov a ďalšie dve nedeľné sv. omše budú v areáli kaplnky sv. Anny o 10.30 a 18.00 (priniesť si rozkladacie stoličky alebo karimatky, obliecť sa primerane podľa počasia, prípadne mať k dispozícii repelent). Predsieň kostola je otvorená každý všedný deň od 9.00 do 18.00, chrám je otvorený každý všedný pracovný deň od 17.15 do 19.00.

Podmienky pri slávení verejných bohoslužieb a zmena v nedeľnom bohoslužobnom programe