Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

  1. augusta 2020

 LITURGICKÝ KALENDÁR:

UT 4.8.: sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spom.

ST5.8.:  Výročie posviacky hl.maríánskej baziliky v Ríme, ľ.spom.

ŠT 6.8.: sviatok Premenenia Pána

PI 7.8.: sv. Sixta II., pápeža a spol., mučeníkov; sv. Kajetána kňaza; ľ.sp.

SO 8.8.: sv. Dominika, kňaza, spom.

 

          OMŠOVÉ ÚMYSLY :

NE 2.8.: 7.30  – za + manželov Jaroslava a Jozefa a + rodičov Godálových      9.00  za manžela Františka Čaputu                                                                  10.30 –   za farníkov a dobrodincov                                                                  PO 3.8.: 18.00 –   za + rodičov Múčkových a st. rodičov z o.s.

UT 4.8.:18.00 – + neterka Dominika, brat, rodičia a ostatní zomrelí z rodiny

ST 5.8.: 18.00 –  na poďakovanie a prosba o B. pomoc

ŠT 6.8.: 18.00 – na poďakovanie za zdravie,  B. pomoc a ochranu P. Márie    PI 7.8.:18.00 – za členov bratstva BSJ                                                                  SO 8.8.: 8.00 (kaplnka) –  + Milan Kováčik a ostatní + členovia rodiny

NE 9.8.: 7.30  – + rodičia Ján a Mária Horváthoví, brat Ján , svokrovci a ost.rodina                                                                                                                   9.00   za farníkov a dobrodincov                                                                10.30 –   za Ľubicu a Antona na výročie sobáša

OZNAMY:

  • Prvá nedeľa: dnes 2.8. – v kostole Litánie a adorácia o 15.00, po nej stretnutie Ružencového bratstva v Domčeku. Dnes aj tzv. porciunkulové odpustky.
  • Prvý štvrtok:  modlitba za kňazské a rehoľné povolania pri večernej adorácii.
  • Prvý piatok: dopoludnia návšteva chorých, spoveď v kostole 1 hod. pred večernou sv. omšou.
  • Ohlášky: V mesiaci august uzavrú sviatostné manželstvo Andrej Mach a Veronika Némethová. Prípadnú cirkevnoprávnu prekážku treba nahlásiť na Farskom úrade.
  • Upratovanie kostola v tomto týždni: skupina č. 6.
  • Zápis omšových úmyslov (2. polrok 2020): aj v tomto týždni.
  • Poďakovanie: Úprimné Pán Boh odmeň! za Vaše individuálne milodary pre farnosť 50 a 30 €. Veľká vďačnosť aj za Vaše príspevky na hodovú farskú oferu v celkovej sume 2120,98 €. Aj vďaka ním začneme prípravnú fázu celkovej renovácie farského organu (očakávané náklady v tejto fáze: 6580 €). Podporiť tento projekt môžete osobne alebo prevodom na náš bežný účet: RKC Farnosť Bernolákovo  – SK79 0200 0000 0031 1116 9056. Nech Vás Pán požehnáva za Vaše pochopenie a obety na tento cieľ.
  • Časopis – Rodina Nepoškvrnenej: najnovšie číslo pri Kat. novinách. Odporúčaný príspevok: 2 €.