Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

29. marca 2020
LITURGICKÝ KALENDÁR:
5.4. – Nedeľa Utrpenia Pána (Kvetná) – vstup do Veľkého (Svätého) týždňa

OMŠOVÉ ÚMYSLY :
NE 29.3.: neverejná– + manžel Róbert Keleberc a rodičia
neverejná – + syn, manžel, rodičia a st. rodičia z o.s.
neverejná (cez internet o 10.30) -za farníkov a dobrodincov
PO 30.3.: neverejná – + odičia Etela a Dezider Jurča a manžel Rudolf Vetrík
UT 31.3..: neverejná – + manžel Rudolf Szerencsés, rodičia Koreňoví a dcéra Elena
ST 1.4.: neverejná – + manžel Ladislav Jurča
ŠT 2.4.: neverejná – na poďakovanie P.Bohu za doterajšie milosti, prosba o zdravie a B. pomoc pre deti a dar viery pre syna
PI 3.4.: neverejná – za členov bratstva BSJ SO 4.4.: neverejná– za zdravie a Božiu pomoc a ochranu P.Márie pre manžela Martina, deti a rodičov z o.s.
NE 5.4.: neverejná– + vnuk Števko Jurányi a rodičia Štefan a Cecília Šimoroví
neverejná – + rod. Kordošová, Kráľovičová a Lednická.
neverejná (cez internet o 10.30) -za farníkov a dobrodincov

OZNAMY:

⦁ Sv. omše, Boží chrám a farnosť v čase mimoriadnej situácie (od 10. marca do odvolania): na základe rozhodnutia otcov biskupov sa predĺžilo neverejné slávenie sv. omší až do odvolania. Omšové úmysly sú každý deň priebežne odslúžené v príslušných termínoch tak, ako ste nám ich nahlásili. V chráme sa nekonajú ani žiadne spoločné pobožností a modlitby (Ruženec, Korunka, Krížová cesta, Litánie a pod.) Chrám je k dispozícii k čerpaniu útechy z Boha len k tichej, súkromnej a krátkodobej modlitbe a adorácii v nedeľu od 14.00 do 18.00, taktiež predsieň chrámu je k modlitbe otvorená každý deň od 9.00 do 18.00. Prosíme o disciplínu v dodržiavaní minimálneho odstupu aspoň 1,5 m od inej osoby a v zachovaní pravidla, aby v chráme bol v tom istom čase len minimálny počet ľudí. Na základe dišpenzu daného biskupmi je v tomto období každý katolík oslobodený od fyzickej účasti na sv. omši. Využite možnosť sledovať alebo počúvať sv. omšu prostredníctvom televízie a rozhlasu (TV Lux, Rádio Lumen, internetové Rádio Mária a iné). Sv. omše v čase mimoriadnej situácie streamujeme z nášho kostola v nedele o 10.30, vrátane Kvetnej a Veľkonočného trojdnia. Môžete nás sledovať na internete (Facebook, Youtube).
⦁ Vysluhovanie sviatostí a svätenín (mobil na kňaza: 0905 377 711): v prípade nebezpečenstva smrti je kňaz viazaný povinnosťou za akejkoľvek situácie vyslúžiť sviatosti, ktorých sa to týka, predovšetkým sv. spoveď, Eucharistiu (viatikum) a pomazania chorých. V čase od 10.3. do odvolania vysluhujem sv. spoveď podľa naliehavosti v individuálne a vopred dohodnutom čase. Pri spovedi kňaz aj spovedník musia používať ochranné rúško. Pohreby vykonávame bez pohrebnej sv. omše, v dome smútku len za účasti najbližších.
⦁ Pastoračné centrum Domček: v čase mimoriadnej situácie sú všetky individuálne, spoločné a spoločenské aktivity zrušené.
⦁ Farská púť – Sv. Zem: presunutá na 18. – 25. september 2020, termíny doplatkov a prípadné stornovacie termíny sa tým posúvajú na neskôr. Poštou / mailom Vám budú doručené na podpis nové zmluvy, resp. dodatky k zmluvám.
⦁ Príprava – prvoprijímajúce deti: tento týždeň rodičia dostali mailom materiály k príprave detí na prvú sv. spoveď, spytovanie svedomia a otázky na preskúšanie detí z náboženských vedomostí.
⦁ Prvopiatkový týždeň: na prvý štvrtok (modlitba za kňazské a rehoľné povolania) a prvý piatok v mesiaci bude vyložená Sviatosť Oltárna k individuálnej krátkodobej adorácii od 16.00 do 17.00.
⦁ Spovedanie v kostole a pastoračné návštevy chorých pred Veľkou nocou: k sviatosti zmierenia bude príležitosť tento týždeň pondelok – piatok od 17.00 do 18.00. Na základe inštrukcií nášho Arcibiskupského úradu sa bude spovedať mimo spovednice buď v kostole alebo v prípade priaznivého počasia vonku pri prepážke opatrenej ochrannou fóliou. Kňaz aj penitenti musia používať ochranné rúška a dodržiavať minimálny odstup 1,5 m. Osoba poverená kňazom bude regulovať vstup do chrámu, aby v kostole a v predsieni nedochádzalo ku kumulácii väčšieho počtu osôb. Na základe požiadavky zo strany rodinných príslušníkov adresovanej na náš farský úrad budem navštevovať našich imobilných farníkov k prvému piatku, resp. k príprave na Veľkú noc pri rešpektovaní prísnych pravidiel hygieny a karantény. Pokiaľ nejde o mimoriadnu duchovnú nevyhnutnosť, odporúčame odložiť túto pastoračnú návštevu na obdobie po skončení mimoriadnej situácie.
⦁ Pomoc farských dobrovoľníkov: viac 30 dobrovoľníkov z našej farnosti zabezpečuje šitie a distribúciu ochranných rúšok, dovoz potravín, liekov alebo potrieb z drogérie pre starších a zdravotne ohrozených občanov z našej obce. Kontakt pre osoby v núdzi na náš Farský úrad: tel. 02 / 45 993 101 alebo mail: ⦁ bernolakovo@fara.sk .
⦁ Plnomocné odpustky: Apoštolská penitenciária osobitným dekrétom umožňuje získanie plnomocných odpustkov osobám infikovaným koronavírusom, ich zdravotníckemu personálu a všetkým, ktorí sa za nich modlia. Viac na tkkbs.sk.
⦁ „ 2 % “: formuláre na podporu OZ Združenia záchrany kultúr. pamiatok v Bernolákove k dispozícii v predsieni kostola.
⦁ Katolícke noviny a katolícke časopisy: k dispozícii v predsieni zdarma.