Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

5. – 19. augusta 2018

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok 6.8: sviatok Premenenia Pána

Utorok 7.8.: sv.Sixta II. a spol., mučeníkov; sv. Kajetána, kňaza; ľ.spom. Streda 8.8.: sv. Dominika, kňaza, spom.

Štvrtok 9.8.: sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny, mučenice a spolupatrónky, Európy, sviatok

Piatok 10.8.: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Sobota 11.8..: sv. Kláry, panny, spom.

Pondelok 13.8.: sv. Ponciána , pápeža a Hipolyta, kňaza, mučeníkov, spom.

Utorok 14.8.: sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spom.

Streda 15.8.: slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, prikázaný sviatok Štvrtok

16.8.: sv. Štefana Uhorského, slávnosť patrocínia nášho chrámu

Sobota 18.8..: sv. Heleny, ľ. spom .

OMŠOVÉ ÚMYSLY :

NE 5.8.: 7.30 – poďak. P.Bohu a P.Márii za B.milosť a prosba o ďalšiu B.pomoc

9.00 – za farníkov a dobrodincov

10.30 – na poďakovanie Pánu Bohu a prosba o B.pomoc v rodine

PO 6.8.: 19.00 + rodičia Július a Mária Kollároví

UT 7.8.: 19.00 + Vierka Janíčková

ST 8.8.: 19.30 + Ján Domonkoš, manželka Anna a ostatná rodina

ŠT 9.8.: 18.00 – + Mária Kopčáková

PI 10.8.: 18.00 – + Valéria Saturyová a ostatní zomrelí z rodiny

SO 11.8.: 8.00 – + členovia rodiny Molnárovej a Malobickej

NE 12.8.: 7.30 – + rodičia Alojz a Mária Horváthoví a dcéra Darinka

9.00 – na poďakovanie P. Bohu za pomoc a zdravie pre celú rodinu, zvlášť za deti a vnúčatá

10.30za farníkov a dobrodincov

PO 13.8.: 18.00 + rodina Algayerová, starí rodičia, zať a vnučka

UT 14.8.: 18.00 + manžel Ján a rodičia z o. s.

ST 15.8.: 6.00 – za farníkov a dobrodincov

18.00 – + Jozef Kostroš a jeho matka

ŠT 16.8.: 18.00 – + rodičia Jozef a Mária, st. rodičia a manžel Milan

PI 17.8.: 18.00 na poďakovanie a prosbu o B.pomoc

SO 18.8.: 8.00 – za B.pomoc v chorobe pre Helenu

NE 19.8.: 7.30 – +rodičia Zemanoví a Streďanskí a ich deti

9.00 – + Helena Petrášoví

10.30za farníkov a dobrodincov

OZNAMY:

  • Prvá nedeľa: dnes v kostole Litánie a adorácia o 15.00 h.; po pobožnosti stretnutie Ružencového bratstva v PC.
  • Zmena v bohoslužobnom poriadku: 6.8 ( pondelok) a 7. 8. (utorok ) o 19.00 h., v stredu 8.8. o 19.30 h., v sobotu 11.8. o 8.00 h. v kostole (nie v kaplnke). Ostatné sv.omše zostávajú nezmenené.
  • Poďakovanie: za individuálne milodary od bohuznámych farníkov– 30, 50, 65 € a milodar od nášho Ružencového bratstva 100 €.
  • Púť k Madone Žitného ostrova: Dunajská Lužná, 13. – 19. augusta. Viac info na farskej výveske.
  • Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie – streda 15.8.: sv. omše o 6.00 a 18.00.

  • Titul kostola – štvrtok 16.8.: sviatok patróna nášho chrámu sv. Štefana Uhorského – možnosť získania úplných odpustkov.

  • V NALIEHAVEJ SITUÁCII  (ZAOPATRENIE CHORÝCH ALEBO POHREB) VOLAJTE NA: + 421 905 377 711