Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

  1. októbra 2017

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok 16.10.: sv. Hedvigy; sv. Margity Márie Alacoque; ľ.sp.                                                                                            Utorok 17.10.: Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom.                                                                                    Streda 18.10.: sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok                                                                                                                               Štvrtok 19.10.: sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues a ich spol.; sv. Pavla z Kríža;

OMŠOVÉ ÚMYSLY:

NE 15.10.:  8.00 –  za Helenu Stanovú  a rod. Tóthovú

10.00 za  farníkov a dobrodincov

PO 16.10.: 18.00 –   poďakovanie a prosba o ďalšiu Božiu pomoc v rodine

UT 17.10.:  18.00 –  František Hanic, rodičia z o.s. a za vš. + členov rodiny

ST 18.10.: 18.00 –  za manželku

ŠT 19.10.: 18.00 –  + Štefan a Margita  Filipovičoví a st. rodičia  z o.s.

PI  20.10.: 18.00 –  +  rodičia Balážoví a st. rodičia z o.s.

SO 21.10.: 8.00 – + rodičia Karol a Ľudmila a ich rodičia a st. rodičia z o.s.

NE 22.10.:  8.00 –  manžel Michal Kováč, jeho rodičia, súrodenci a švagriná Klára

10.00 za  farníkov a dobrodincov

 

OZNAMY:

  • Plánovacie stretko: pondelok 16.10. o 19.00 v PC – aktivity v tomto šk. roku pre deti a mládež vo farnosti.
  • Októbrový ruženec: streda 18.10. – celosvetová iniciatíva „Milión deti sa modlí ruženec“ – u nás pred večernou sv. omšou.
  • Stretko – prvoprijímajúce deti: v stredu o 16.45 v Domčeku, sv. omša v kostole o 18.00.
  • Misijná nedeľa: októbra zbierka na misie pri oboch sv. omšiach; v modlitbách osobitný úmysel za misie a misionárov; pozvánka – 22.10. o 16.00 v PC – prezentácia a diskusia s miestnym kňazom na tému: „Postoj Cirkvi k nekresťanským náboženstvám, osobitne k islamu.“, spojená s osobnými skúsenosťami a postrehmi.
  • Poďakovanie: Úprimné „Pán Boh odmeň!“ za milodary pre našu farnosť: 100 a 50 €.
  • Spolok sv. Vojtecha: podiely pre členov SSV v sakristii u kostolníkov. Tam treba uhradiť aj členské na r. 2018 (5 Eur).
  • Foto – denný letný tábor 2017: nechať emailový kontakt v sakristii.
  • Formačný kurz duchovne zrelého muža a otca: farnosť Dubová p. Modre – viac info na výveske pred kostolom.