Nedeľné oznamy – Farnosť Bernolákovo

 1. apríla 2018

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Sobota 21.4.: sv. Anzelma biskupa a učiteľa Cirkvi, ľ. spom.

OMŠOVÉ ÚMYSLY :

NE 15.4.: 7.30 – za farníkov a dobrodincov

9.00 – + otec František Čaputa a st. matka Terézia

10.30 – +Matej Kinčéš a manželka Terézia

PO 16.4.: 18.00 – za oslobodenie a uzdravenie

UT 17.4.: 18.00 – + Alfréd Bachratý a rodičia z o.s.

ST 18.4.: 18.00 – + Michal Kocka a st.rodičia Kockoví

ŠT 19.4.: 18.00 – + Oto Procházka st. a manželka Mária, syn, zať a st.rodičia z o.s.

PI 20.4.: 18.00 – + Alžbeta Támová, manžel Jozef a rodičia z o.s.

SO 21.4.: 8.00 – + rodičia a manžel

NE 22.4.: 7.30 – za farníkov a dobrodincov

9.00 – za + rodičov Magdalénu a Michala Somorových a st. rodičov

10.30 – + mama Hela Budovská, strýko František a Ján a teta Hela

OZNAMY:

 • Stretko – prvoprijímajúce deti: v stredu o 16.45 v PC, sv. omša v kostole o 18.00.
 • Poďakovanie: Úprimné Pán Boh odmeň! za milodary pre farnosť 50 a 100 €.
 • Nedeľa Dobrého Pastiera – 22. apríla: modlitby za kňazské povolania; po sv. omšiach Zbierka na seminár. V týždni od 16. – 22. apríla 2018 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.
 • Farský stolnotenisový turnaj: v sobotu 21.4. od 9.30 v priestoroch SPTŠ pre všetky vekové kategórie.
 • Farská púť – Lurdy: 9.9.-13.9.2018 – letecky aj s návštevou Barcelony a Andorry. Cena: 590 + 10 € (komplex. poist.). Prihlasovaci formulár a program púte: na stolíku s Kat. novinami. Záloha: 300 €; úhrada do 4.5.2018 prevod. príkazom alebo v hotovosti. Kontaktná osoba: náš farník p. Ing. Štefan Rajec.
 • Kurz lektorov: 9. júna 2018 na CMBF UK pre čitateľov Božieho slova pri sv. omši a pre záujemcov o túto službu. Prihlasovanie:kurzlektorov@iskra.sk. Účastnícky poplatok: 5,- Eur.
 • Letný farský tábor na Dobrej Vode: 7.-14. júla 2018 pre deti a mládež od ukončeného 4. ročníka ZŠ. Prihlášku nájdete na stolíku s Kat. novinami. Treba ju odovzdať spolu s peniazmi najneskôr do 31. mája 2018 Lucii Múčkovej. Viac informácií nájdete na prihláške alebo plagáte na výveske.
 • PRIHLÁŠKA DO LETNÉHO KRESŤANSKO-KATOLÍCKEHO TÁBORA
  Meno:……………………………… Priezvisko: …………………………………………….. Dátum narodenia: …………………………
  Rodné číslo: ……………………………….. Adresa:…………………………………………………………………………………………………
  č. OP dieťaťa ………………………………. Tel. č. rodiča……………………………… Mail rodiča: ……………………………………..
  Podpis rodiča: …………………………….. Prosím, sem uveďte diéty, alergie na potraviny, príp. iné nevyhnutné
  obmedzenia týkajúce sa stravy: …………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  _______________________________________________________________________________________
  Miesto konania tábora: Škola v prírode Dobrá voda Termín konania: 7.–14.07.2018
  Cena tábora: 130,- €
  Prihlášku, kópiu kartičky poistenca a sumu 130,- eur prosím odovzdať najneskôr do
  31.mája 2018 Lucii Múčkovej (0907 217 722, lucynka.muckova@gmail.com)