ČO JE TO ASC?

Čo sa skrýva za touto záhadnou skratkou? ASC – (Associazione Salesiani Cooperatori) Združenie saleziánov spolupracovníkov. Združenie založil svätý Ján Bosco v Turíne 9. mája 1876.
Saleziáni spolupracovníci sú treťou vetvou saleziánskej rodiny. Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu.
Myšlienka spolupracovníkov vznikla v roku 1841, keď don Bosco založil pre chlapcov prvé oratórium. Množstvo mladých si vyžadovalo veľa pomocníkov a priateľov jeho diela. Medzi prvými bola jeho matka Margita a s ňou množstvo ľudí najrôznejších povolaní, slobodných, manželov i diecéznych kňazov, ba dokonca i pápežov. Prvým bol Svätý Otec Pius IX., ktorý v roku 1876 Združenie saleziánskych spolupracovníkov schválil.
Saleziánske dielo na Slovensku sa začala rozvíjať v roku 1924 príchodom prvých slovenských saleziánov. Koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia vznikajú prvé apoštolsky činné spoločenstvá, ktoré v ilegalite pôsobiaci saleziáni sformovali do podoby dnešného združenia. V súčasnosti pôsobia saleziáni spolupracovníci na Slovensku v 29 strediskách.
Základným poslaním saleziánov spolupracovníkov je apoštolát vo farnostiach, v ktorých žijú. Zameriavajú sa na ľudskú a kresťanskú výchovu detí a mládeže, ale venujú sa aj snúbencom, manželom a rodinám. Podľa svojich schopností sa snažia slúžiť každému, kto ich potrebuje. Učia katechizmus na školách i v skupinách, rozbiehajú a vedú mládežnícky apoštolát, organizujú výlety, letné tábory, rôzne súťaže, ale aj duchovné cvičenia pre mládež i dospelých.
Svoj apoštolát sa snažia vykonávať spoločne, vo vzájomnej spolupráci vnútri Združenia, v spolupráci s ostatnými zložkami saleziánskej rodiny a s kýmkoľvek v Cirkvi i mimo nej, ak mu leží na srdci dobro mládeže. Saleziáni spolupracovníci sa snažia podľa svojich možností pôsobiť v rozličných štruktúrach – kultúrnych, spoločenských, ekonomických i politických, najmä ak zasahujú do výchovy mládeže a do života rodín.
Potrebným zázemím pre apoštolskú činnosť spolupracovníkov je život v bratskom spoločenstve, ktoré je pre nich oporou v apoštoláte i v osobnom živote. Pomáha im prehlbovať duchovný život i saleziánsky životný štýl. Nepretržitá činnosť, pracovitosť a stále spojenie s Bohom sú charakteristické rysy duchovnosti dona Bosca.
Nemajú žiadne povinné špeciálne modlitby ani pobožnosti. Modlitba v saleziánskom duchu je jednoduchá a plná dôvery, radostná a preniknutá apoštolským zápalom. V duchu svätého Františka Saleského sa usilujú premeniť celý život na modlitbu.

AKO SA MOŽNO STAŤ SALEZIÁNOM SPOLUPRACOVNÍKOM?
Ak niekoho priťahuje práca s mládežou či rodinami, dovŕšil vek 18 rokov a cíti, že ho Boh volá k trvalejšej spolupráci na projekte dona Bosca. Na začiatku je spoznávanie saleziánskej rodiny a zapojenie sa do spoločenstva a apoštolátu. Po období spoznávania saleziánskej duchovnosti a svojich darov, po uistení sa, že toto je cesta, na ktorú ma volá Pán, sa toto prípravné obdobie končí prísľubom saleziána spolupracovníka s morálnym záväzkom žiť podľa Projektu apoštolského života. Viac informácií je možné získať na kontaktných adresách v jednotlivých strediskách (www.ascslovakia.sk )

STREDISKO IVANKA PRI DUNAJI — BERNOLÁKOVO
Stredisko existuje mimo diela SDB a tvorí ho 27 saleziánskych spolupracovníkov, ktorí sa stretávajú v dvoch skupinách: v Ivanke pri Dunaji a v Bernolákove (11 členov). Hlavné apoštolské zameranie spolupracovníkov Bernolákove je katechizácia detí a mládeže, animácia rodinných spoločenstiev a aktívna účasť na živote miestnej farnosti. V Ivanke sa spolupracovníci venujú výchove detí a mládeže, organizujú pre nich rôzne športové a iné záujmové aktivity, napr. stolnotenisový krúžok, keramický krúžok, bábkové divadlo, splavy Malého Dunaja. Okrem toho animujú spevácky zbor Crédo a detský zbor P. M. Pomocnice. Tradíciu v stredisku má tiež organizovanie letných táborov, výletov, súťaží, akadémii a iných epizodických akcií (bodka za prázdninami, karneval a pod.)

Kontaktná adresa:

František Zibala, Cintorínska 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji, tel.: 0907 799 663
Peter Hajzok, Obilná 3, 900 27 Bernolákovo, tel. 0905 408 694, e-mail: peter.hajzok@gmail.com