SVÄTÝ ŠTEFAN, uhorský kráľ

Úcta k svätému Štefanovi, uhorskému kráľovi je v našich krajoch pomerne výrazná. Na území Slovenska môžeme navštíviť  takmer sto kostolov, ktorých patrónom je práve kráľ svätý Štefan. Na obrazoch a sochách ho spoznáme podľa koruny, patriarchálneho kríža(dvojitý) a uhorského znaku. Stal sa patrónom Maďarska, obzvlášť Budapešti; kráľov, murárov, kamenárov; vzývaný je pri úmrtí detí.

ŽIVOTOPIS

Svätý Štefan pochádzal z vojvodskej rodiny. Jeho otec bol Gejza; v rokoch 972-997 vládol v Uhorsku ako veľkoknieža. Matka sa volala Šarlota, bola dcérou sedmohradského kniežaťa Gyulu. Štefan sa narodil asi v roku 975 v Ostrihome. Pokrstil ho zrejme pasovský biskup Pilgrim alebo jeden z jeho kňazov. Dovtedy sa volal Vajk. V roku 995 sa oženil s bavorskou princeznou bl. Gizelou. V roku 997 prebral vládu po svojom otcovi Gejzovi, ktorý v tom roku zomrel. Bol múdrym a dobrým panovníkom. Porazil odbojné pohanské kniežatá, ktoré sa vzbúrili proti nemu a okrem toho často žili lúpežníckym spôsobom života. Do svojej krajiny povolal učiteľov kresťanského života z okolitých krajín. Vtedy prišlo do Uhorska mnoho zbožných mužov. Ako Gejza, tak aj Štefan si uvedomoval, že treba zmeniť kočovný život Maďarov, ak nechcú vyhynúť ako pred nimi Huni. Preto vyvinul veľké úsilie, aby naučil ľudí usadlému spôsobu života podľa vzoru kresťanskej Európy. Svoju krajinu rozdelil do desiatich biskupstiev s dvoma arcibiskupstvami. Na Zobore v Nitre obnovil jestvujúci benediktínsky kláštor sv. Hypolita. Tento kláštor, ako aj iné kláštory, obdaroval majetkami a pozemkami. Jeho najlepšími spolupracovníkmi boli nemeckí, francúzski, talianski i českí benediktíni, z radov ktorých pochádzali aj prví biskupi. Štefan zakladal školy, vydal zákonník, cirkevným i svetským úradom predpísal ako úradnú reč latinčinu. Vyslal posolstvo k pápežovi Silvestrovi II., v ktorom ho oboznámil so svojou činnosťou a prosil ho o požehnanie a tiež o udelenie kráľovského titulu. Pápež bol nadšený tým, čo počul, poslal mu drahocennú korunu a apoštolský kríž, ktorý nosievali biskupi pri verejných slávnostiach pred uhorským kráľom. Odtiaľ prislúchal uhorským kráľom titul „apoštolský kráľ“. Kráľ ako pápežský legát zriaďoval biskupstvá, určoval ich hranice a menoval cirkevných hodnostárov. Pápež dňa 27. marca roku 1000 vydal bullu Legati nobilitatis, v ktorej dal kráľovi potrebné právomoci na tieto činnosti. Na Vianoce roku 1000 bol Štefan korunovaný za kráľa v Ostrihome. Korunoval ho ostrihomský arcibiskup Dominik.

Štefan zdvojnásobil svoju apoštolskú horlivosť. Na ostrihomskom hrade dokončil stavbu chrámu sv. Vojtecha. Ustanovoval biskupov, nariadil, aby každých desať obcí malo kostol. Do nich zaobstarával bohoslužobné potreby. Jeho nábožná manželka Gizela zhotovovala bohoslužobné rúcha. Starali sa aj o pútnikov, kráľ zriadil pre nich ubytovne. Sám dozeral na to, ako sa dodržujú jeho nariadenia, často prišiel medzi ľudí v preoblečení, nepoznaný, aby lepšie dozrel na poriadok. Dokonca aj kázaval o viere a povinnostiach kresťana. Chorým a chudobným rozdával almužnu. Viackrát musel však aj bojovať proti svojim nepriateľom. Mal viacej detí, no nažive ostal len jeho syn Imrich, ktorého si tiež uctievame ako svätého. Dal ho vychovať sv. Gerardovi, neskoršiemu biskupovi. Niekoľkokrát musel čeliť aj sprisahaniam proti nemu. Posledné roky jeho života boli poznačené chorobou a neúspešným pokusom sprisahancov o vraždu. Keďže jeho syn Imrich zomrel ešte mladý, za svojho nástupcu určil Štefan Petra, syna svojej sestry Gizely. Zomrel 15. augusta 1038 v Ostrihome (alebo v Székesfehérvári). Za svätého ho vyhlásil pápež Gregor VII. v roku 1083 spolu s ďalšími, ktorí sa pričinili o pokresťančenie Uhorska. Medzi nimi bol aj jeho syn Imrich.

LIST SYNOVI 

Po sv. Štefanovi sa tiež zachoval list, ktorý písal svojmu synovi Imrichovi. Začína slovami: „Môj milovaný syn, potešenie môjho srdca, nádeje na potomstvo. Modlím sa ….“ Ďalej v ňom okrem iného uvádza: „Štít viery bude ti spásou; s ním ozbrojený budeš môcť bezpečne bojovať proti všetkým viditeľným aj neviditeľným nepriateľom. Udržuj a rozmnožuj vážnosť svätej Cirkvi ako Kristovho tela … užívaj moc mierne a pokorne s vedomím, že človeka nič neponižuje toľko, ako pýcha a závisť. Pamätaj, že zárukou spásy je modlitba. Ustavičná modlitba premáha hriechy. Ako Šalamún sa modli o múdrosť. Buď milosrdný … buď trpezlivý nielen k významným, ale aj k prostým ľuďom. Buď pokorný, aby ťa Boh povýšil. Buď mierny, aby si nikdy netrestal cez mieru. Buď tichý, aby si neporušil spravodlivosť. Buď hanblivý a chráň sa nemravnosti. Prichádzajúcich rád vítaj a pohosti, bez rady múdrych nič nepodnikaj, dobré príklady predkov nasleduj, zlých sa varuj! „

PRAVICA  SVÄTÉHO ŠTEFANA

Obecný erb Bernolákova zdobí ruka svätého Štefana, ktorá drží kráľovské žezlo v tvare ľalie. Svätá Pravica, prirodzeným spôsobom mumifikovaná pravá ruka kráľa svätého Štefana je jednou z kresťanských relikvií. Pre ľudí dnešnej generácie jej zachovanie môže byť silným impulzom k tomu, aby sme žili naše kresťanstvo činne, vedení silným odkazom príkladných mužov a žien. Kráľ Štefan bol nohami na zemi, srdcom u Boha a rukami pri práci. Cez príklad jeho života, si môžeme viac osvojiť myšlienku, že všetky dobrá, ktoré nám Boh dáva, sú určené pre každého človeka. Máme sa starať, aby všetci ľudia mali vytvorené podmienky pre svoj duchovný a materiálny rozvoj. Naša staršia generácia, naši mladí vstupujúci do rodín potrebujú adekvátny a spravodlivý prístup, aby žili dôstojne a zabezpečili novej generácii, svojim deťom, dobrú výchovu a všetko k slušnému životu. Evanjelium má dvíhať našu kultúru, naše vzťahy a prináša obnovu života.

MODLITBA

Bože, Ty si povolal svätého kráľa Štefana, aby vo svojej krajine šíril kresťanskú vieru; prosíme Ťa, daj, nech v ňom má Tvoja cirkev tiež mocného ochrancu v nebi. Prosíme o to skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, lebo on s Tebou v jednote Ducha Svätého žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen