Pri sviatosti birmovania dostávame pečať Ducha, dokonalejšie sa pripodobňujeme Pánovi, aby sme mu vydávali svedectvo pred svetom a privádzali Kristovo telo k plnosti, dokonalejšie sa spájame s Cirkvou. Birmovanie je doplnením, zavŕšením milosti sviatosti krstu. Birmovanec je posilnený, upevnený v Kristovom živote, má rásť, dozrievať a prinášať ovocie, ako pravý Kristov svedok je povinný a posilnený šíriť a obhajovať vieru slovom i skutkom, čo naznačuje názov: confirmatio, posilnenie. Na Východe sa sviatosť volá krizmácia (po grécky) myron, čo značí „krizma“. Kresťan je odvodené od Kristus, znamená Boží pomazaný, Mesiáš.

 

PRIHLÁŠKA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA 2019 – prihlasovanie je už uzavreté!

Spoločne sa chceme pripravovať na prijatie sviatosti birmovania od októbra v roku 2018. Záujemci o prípravu v našej farnosti (v šk. roku 2018/2019 žiaci 7. triedy ZŠ a vyššie) si  môžu stiahnuť prihlášku: PRIHLÁŠKA,  a po vyplnení ju odovzdať do 30.9. 2018 na farskom úrade v prítomnosti rodiča (nedospelí). Neodovzdávajte, prosím, len čiastočne vyplnenú prihlášku.

Podmienkou prijatia prihlášky je ústne preskúšanie primeraných náboženských vedomostí, ktorých zoznam si môžete stiahnuť tu: VSTUPNÉ PRESKÚŠANIE. Tento vstupný pohovor je možné absolvovať v Pastoračnom centre (Bernolákova 26) v utorky alebo štvrtky o 19:00 hodpríp. v inom čase na základe osobného dohovoru. Pre žiakov a študentov je podmienkou účasť na hodinách náboženskej výchovy. 

 

KONTAKT PRE STRETNUTIA

Kontakt pre naše stretnutie: tel. 02/45 993 101,        e-mail: bernolakovo@fara.sk

 

BIRMOVNÉ MENO

Birmovné meno si môžete vybrať na stránke o svätých: http://www.zivotopisysvatych.sk/

Na Slovensku je všeobecný zvyk, že si chlapci dávajú mužské meno (patróna) a dievčatá ženské meno (patrónku), hoci v niektorých iných národoch je zvykom dávať si meno i mužské i ženské (napríklad Ján-Mária, alebo Jozef-Mária a podobne). Niekedy si dievčatá zvolia mužského patróna, pričom prijímajú jeho meno v ženskom tvare (napríklad Michaela – patrónom je sv. Michal – archanjel a podobne) (u chlapcov podobne).

BIRMOVNÝ RODIČ

Má ním byť dospelý kresťan, muž alebo žena, ktorý mi je vzorom kresťanského života. Môže to byť niekto z mojich príbuzných alebo priateľov – kresťanov. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča. Bolo by absurdné, keby mojim birmovným rodičom mal byť človek, ktorý nie je veriaci a ktorý by s Bohom nemá žiadny vzťah a neprijíma sviatosti.  Úlohou birmovného rodiča je totiž to starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a plnil úlohy viery, ktoré súvisia s touto sviatosťou.  Je ochotný sa za mňa modliť a pomáhať mi v kresťanskom živote.

Birmovný rodič musí spĺňať tieto podmienky:

  • zavŕšil šestnásty rok života;
  • určil ho sám birmovanec, rodičia, je schopný a má úmysel plniť túto úlohu;
  • katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedie život primeraný viere;
  • nie je postihnutý nijakým cirkevným trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  • nie je otec alebo matka birmovanca;
  • žije v platnom cirkevnom manželstve / slobodný-á (bez voľného zväzku)

PRÍPRAVA (od 5. októbra 2018)

Príprava bude prebiehať počas roka cez pravidelné aktivity, ako stretnutia pre birmovancov v piatky od 19:00-20:00 (začíname 5. októbra 2018), slávenie spoločnej liturgie, duchovné obnovy (počas niekoľkých víkendov) a cez praktické skutky viery zamerané na duchovné dobro birmovanca a farského spoločenstva. Počas prípravy nás budú sprevádzať animátori, ktorí nás ochotne usmernia pri plnení zadaných úloh. 

Počas prípravy je potrebné získať každé 3 mesiace prípravy 100 bodov v okruhu spoločenstva  a 25 bodov v okruhu služby (celkovo 400 bodov v okruhu spoločenstva a 100 bodov v okruhu služby). Tento počet bodov zahŕňa minimum prípravy: nedeľné sväté omše, mesačné sv. spovede, stretnutia pre birmovancov a vedomosti. Ostatné aktivity sú dobrovoľné, no birmovanec môže svojou aktivitou nahradiť body z iných oblastí.

     ZOZNAM AKTIVÍT A BODOVÉ OHODNOTENIE – TU

O bodové hodnotenie je potrebné žiadať u jedného z animátorov. V prípade, ak niekto nezíska dostatočný počet bodov do termínu spoločného prijatia sviatosti birmovania, bude jeho príprava predĺžená do času splnenia podmienok. Pre jednoduchšiu evidenciu akceptujeme len aktivity uskutočnené v našej farnosti.