Pri sviatosti birmovania dostávame pečať Ducha, dokonalejšie sa pripodobňujeme Pánovi, aby sme mu vydávali svedectvo pred svetom a privádzali Kristovo telo k plnosti, dokonalejšie sa spájame s Cirkvou. Birmovanie je doplnením, zavŕšením milosti sviatosti krstu. Birmovanec je posilnený, upevnený v Kristovom živote, má rásť, dozrievať a prinášať ovocie, ako pravý Kristov svedok je povinný a posilnený šíriť a obhajovať vieru slovom i skutkom, čo naznačuje názov: confirmatio, posilnenie. Na Východe sa sviatosť volá krizmácia (po grécky) myron, čo značí „krizma“. Kresťan je odvodené od Kristus, znamená Boží pomazaný, Mesiáš.

PRIHLÁŠKA 

Spoločne sa chceme pripravovať na prijatie sviatosti birmovania od októbra v roku 2015.  Záujemci o prípravu v našej farnosti (žiaci 7. triedy ZŠ a vyššie) si  môžu stiahnuť  prihlášku: Prihláška,  a po vyplnení odovzdať do 30.9. 2015 na farskom úrade v prítomnosti rodiča (nedospelí). Podmienkou prijatia prihlášky je ústne preskúšanie primeraných náboženských vedomostí: vstupné preskúšanie. Pre žiakov a študentov je podmienkou účasť na hodinách náboženskej výchovy. Neodovzdávajte, prosím, len čiastočne vyplnenú prihlášku.

BIRMOVNÉ MENO

Birmovné meno si môžete vybrať na stránke o svätých: http://www.zivotopisysvatych.sk/

Na Slovensku je všeobecný zvyk, že si chlapci dávajú mužské meno (patróna) a dievčatá ženské meno (patrónku), hoci v niektorých iných národoch je zvykom dávať si meno i mužské i ženské (napríklad Ján-Mária, alebo Jozef-Mária a podobne). Niekedy si dievčatá zvolia mužského patróna, pričom prijímajú jeho meno v ženskom tvare (napríklad Michaela – patrónom je sv. Michal – archanjel a podobne) (u chlapcov podobne).

BIRMOVNÝ RODIČ

Má ním byť dospelý kresťan, muž alebo žena, ktorý mi je vzorom kresťanského života. Môže to byť niekto z mojich príbuzných alebo priateľov – kresťanov. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča. Bolo by absurdné, keby mojim birmovným rodičom mal byť človek, ktorý nie je veriaci a ktorý by s Bohom nemá žiadny vzťah a neprijíma sviatosti.  Úlohou birmovného rodiča je totiž to starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a plnil úlohy viery, ktoré súvisia s touto sviatosťou.  Je ochotný sa za mňa modliť a pomáhať mi v kresťanskom živote.

Birmovný rodič musí spĺňať tieto podmienky:

  • zavŕšil šestnásty rok života;
  • určil ho sám birmovanec, rodičia, je schopný a má úmysel plniť túto úlohu;
  • katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedie život primeraný viere;
  • nie je postihnutý nijakým cirkevným trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  • nie je otec alebo matka birmovanca;
  • žije v platnom cirkevnom manželstve / slobodný-á – ( bez voľného zväzku )

PRÍPRAVA

Príprava bude prebiehať počas roka cez pravidelné aktivity, ako stretnutia pre birmovancov (piatok od 19:00-20:00) v nasledujúcich termínoch TU, slávenie spoločnej liturgie, duchovné obnovy (počas niekoľkých víkendov) a cez praktické skutky viery zamerané na duchovné dobro birmovanca a farského spoločenstva. Počas prípravy nás budú sprevádzať animátori, ktorí nás ochotne usmernia pri plnení zadaných úloh. Ich zoznam nájdeme TU

Žiadna z aktivít nie je povinná, bude však ohodnotená bodovým kreditom – o bodové hodnotenie TU je potrebné žiadať u jedného z animátorov. Počas prípravy je potrebné získať primeraný počet bodov počas každých 3 mesiacov (v okruhu spoločenstva 100 bodov a v okruhu služby 25 bodov). Celkovo 400 bodov v okruhu spoločenstva a 100 bodov v okruhu služby. V prípade, ak niekto nezíska dostatočný počet bodov do termínu spoločného prijatia sviatosti birmovania, bude jeho príprava predĺžená do času splnenia podmienok. Pre jednoduchšiu evidenciu akceptujeme len aktivity uskutočnené v našej farnosti. 

DUCHOVNÁ OBNOVA – ADVENT

Pozývame birmovancov na Duchovnú obnovu. Prihlášku si môžete stiahnuť –TU.

DUCHOVNÁ OBNOVA – PÔST

Pozývame birmovancov na Duchovnú obnovu. Prihlášku si môžete stiahnuť –TU.

OTÁZKY NA ZÁVEREČNÉ PRESKÚŠANIE

V závere prípravy sa uskutoční preskúšanie z tém preberaných na stretnutiach. Pre ľahšie osvojenie ponúkame vypracované otázky pre kandidátov sviatosti birmovania – TU.

TERMÍN VYSLÚŽENIA SVATOSTI BIRMOVANIA

8. októbra 2016 o 15:00 vo farskom kostole