Najsvätejšia Trojica je spoločenstvom osôb. Toto spoločenstvo je základom, najvnútornejším zmyslom spoločenstva, ktoré sa nazýva Cirkev. Cirkev je spoločenstvom svojou prirodzenosťou. V poslaní, ktoré Cirkev, Kristom založená, vykonáva, nachádza vonkajší výraz v menších spoločenstvách ako sú diecézy, čiže partikulárne cirkvi a farnosti, najmenšie jednotky Cirkvi. Farnosť sama je spoločenstvom, ktoré nasleduje Krista a umožňuje rast svojich farníkov aj v menších spoločenstvách, ktoré sa stávajú životodarnými bunkami v živote farnosti. V tomto zmysle treba farnosť budovať ako spoločenstvo spoločenstiev. Aj v našej farnosti máme niekoľko spoločenstiev, v ktorých sa posiľňuje duchovný život.

ASC

Bratstvo BSJ

Rodina Nepoškvrnenej

Rodinné spoločenstvá

Ružencové bratstvo

Modlitby matiek

Modlitby otcov

Mamičky s deťmi

Stretnutia detí

Stretnutia chlapcov

Stretnutia dievčat

OFS – Terciári kapucíni